Affaldssortering i Fredensborg kommune

Socialdemokraterne i Fredensborg Kommune ønsker en bedre, nemmere og billigere metode til indsamling af vores husholdningsaffald, som samtidig lever op til de øgede krav om genbrug og genanvendelse af vores affald. Vi skal leve op til de krav om mindst 50% genanvendelse inden 2022, og i 2030 skal mindst 60% af vores affald genanvendes.

Hvad er status i dag

Vi kender fjernvarmeværket i Kokkedal, Norfors – som modtager affald fra hhv. Fredensborg kommune, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommune. Det samarbejde har nu fremlagt en plan for fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald. Forud for denne plan, har der været afprøvet mange forskellige forsøg med udsortering af genanvendeligt affald. Foruden det almindelige husholdningsaffald, skal vi alle sammen sortere papir, pap, plast, metal og glas.

Den tværkommunale ordning anbefaler, at alle enfamiliesboliger skal have to nye beholdere med to kamre i hver, størrelsen på beholderen er 240 liter. Derudover skal vi stadig have den beholder vi i dag bruger til papir, men i vores kommune skal den for fremtiden bruges til pap. Udgangspunktet er derfor, at hvert parcelhus skal have de omtalte to store beholdere, plus den lidt mindre til pap. Hertil kommer det stativ vi har brugt i mange år til almindelig husholdningsaffald.

Etageboliger skal have et fælles containersystem til de nye affaldstyper, og beholdere til det nuværende system til husholdningsaffald.

Den nye ordning er planlagt at skulle tages i brug ved udgangen af 2019, og vil således være i gang fra 2020.

Fredensborg kommune har endnu ikke vedtaget dette system, og de øvrige kommuner venter på at vi senest ved byrådsmødet den 30. april beslutter om vi deltager eller finder andre løsninger.

Hvad mener socialdemokraterne i Fredensborg kommune

Vi mener at det for det første er for tidligt at beslutte hvilke affaldsdele der skal indsamles, og set i lyset af regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi, hvori det hedder, at Danmarks 98 kommuner, ikke skal have forskellige indsamlingsmetoder og derfor samle forskellige del-elementer ind. Det forringer kvaliteten og formindsker mængderne af genanvendelig affald. Alle venter på at der i løbet af foråret/sommeren 2018 kommer direktiver til kommunerne som tydeligt fortæller os, hvilke affaldstyper der skal indsamles.

Mange parcelhusejere har allerede beklaget sig over de ekstra beholdere der skal fylde op i indkørslen, og selvom det er frivilligt at modtage de nye 240 liters beholdere, skal alle betale for dem.

På nuværende tidspunkt er der ikke bevis for, at den foreslåede metode for indsamling af genanvendeligt affald, er den mest effektive. Alene derfor bør Fredensborg kommune afvente udspillet fra Christiansborg.

Hvad med målet om 50% genanvendelse af vores affald i 2020

Som nævnt ovenfor kan det fremlagte system først tages i anvendelse ved årsskiftet 2019/2020. Vores nuværende genanvendelses procent ligger på ca. 23 (indsamling af papir, glas og pap mm på vores containerpladser).

Det påstås at det ny system vil øge procentsatsen til 29, men det vil jo betyder at vi stadig mangler 21% for at nå op på 50% inden 2022. Det mener vi ikke kan nås på blot to år og derfor skal der helt andre metoder til.

Hvilken løsning foreslår vi

Som udgangspunkt er det vigtigt at sige, at der stadig hersker tvivl om, hvilke fraktioner af vores affald der skal indsamles for genbrug eller genanvendelse. Skal vi sortere plastic i henholdsvis blød og hård plast? Skal vi sortere aviser og pap særskilt, eller kan det blandes? Hvornår skal vi indsamle tekstiler, og hvordan? Og som noget meget vigtigt, skal vi indsamle bio-affald og restaffald hver for sig? Vi mener også det er yderst vigtigt at se på omkostningerne for indsamlingen, og især i forhold til CO2 regnskabet. Skal vi f.eks. køre faste ture rundt i parcelhuskvartererne for at samle ganske små mængder af plast eller ganske få aviser? Vores affaldsmønster er meget forskelligt fra den ene familie til den anden.

Den socialdemokratiske byrådsgruppe har igennem flere år studeret et system, som i Skandinavien indsamler affald fra ca. 2.3 mio. familier.

Det drejer sig om optisk sortering af affald.
Hver familie har forskellige farver på affaldsposen, afhængig af affaldets art. Typisk vil bio-affaldet samles i en grøn pose, restaffald kan komme i en almindelig indkøbspose eller anden form for tilfældig plastpose man har i køkkenet. Plast, metal, papir og pap kommer i hver sin pose med en særlig farve. Når vi bliver bedt om at indsamle f. eks. tekstiler, finder vi bare en ny farve til posen.

Alt vores affald samles i én beholder, typisk en 190 eller 240 liter, og kun i de tilfælde hvor familien har særlige behov for større kapacitet, kan der blive tale om to beholdere.

De samlede omkostninger for et system med optisk sortering af vores affald, er billigere både på kort og langt sigt. En af vores nabokommuner, Halsnæs – har netop i løbet af sommeren 2017 afprøvet dette system, og med succes.

Vi foreslår at vi så hurtigt som muligt undersøger mulighederne for at der kan etableres et optisk sorteringsanlæg i Fredensborg Kommune, og gerne i samarbejde med Halsnæs og andre kommuner i Nordsjælland.

Denne side opdateres med flere oplysninger om emnet, i takt med gruppens arbejde i byrådet. Hvis du har spørgsmål er jeg naturligvis til rådighed på telefon 40 63 13 16

Carsten Nielsen
Byrådsmedlem

Tilbage til nyheder

Kontakt                          Nyheder
Formanden Nyheder og presse
Kassereren Facebook Fredensborg
Medlemsansvarlig Facebook Kredsen
Tilmeld nyhedsbrev