Hans Nissen

Jeg arbejder for ligeværd og lige rettigheder for alle, at vi alle bliver lidt sundere, at frivillige og foreningslivet prioriteres højt, at vore børn får den bedste start på livet og at trivsel og tryghed skal være det, der kendetegner vores kommune. Kommunen skal udvise god etik i overfor borgere og ansatte. Samme krav gælder alle, der udfører opgaver for kommunen

MIT POLITISKE FUNDAMENT:

OM Hans          MÆRKESAGER          KONTAKT

Om Hans

Jeg bor sammen med Lene og vores lille hund, border-terrieren Kiki på Boserupvej i Humlebæk. Jeg har 2 børn, Rene og Kasper + et bonusbarn, Cecillia, som alle er flyttet hjemmefra.

Min fritid, som indimellem er lidt knap, går med at læse lidt bøger, det er nu mest i ferier, og jeg bruger mange timer sammen med mit Nikon‐kamera, og så er der jo lige det med huset, hvor der altid lige er lidt, der skal fikses.

En god kommune at blive ældre i og leve med handicap i

Fredensborg kommune skal være en god kommune at blive ældre i.

Derfor arbejder jeg for tryghed, trivsel og gode samværs- og aktivitetsmuligheder for ældre. Et must er, at vores dagcentre og klubber har gode vilkår. Vore fire dagcentre og mange frivillige pensionistklubber udfører en flot indsats og er i høj grad er med til at give mange pensionister et godt, meningsfyldt, støttepunkt i tilværelsen.

Selvtræning for pensionister på plejecentrene skal være gratis. Vi skal holde os i gang, når vi kommer op i årene. Det giver bedre livskvalitet, og udskyder den dag, da vi måske skal have hjælp til at klare dagen og vejen.

Vore plejecentre har en høj kvalitet og dygtigt personale, og det skal vi værne om.

Et handicap skal ikke være en hindring!

Fredensborg kommune skal være en god kommune at bo i, også for borgere med handicap, uanset om det er et fysisk eller psykisk handicap. Uanset handicap har man ret til kompensation for handicappet hvor det er muligt, så man har lige muligheder.

Fredensborg kommune skal, som en selvfølge, leve fuldt og helt op til FNs handicapkonvention fra 2006, som Danmark har tiltrådt. Det betyder helt enkelt, at kommunen i alle sammenhænge skal arbejde målrettet for, at personer med handicap får mulighed for at være med i samfundet på alle områder og at arbejde for at gøre alle dele af vores lokale samfund tilgængeligt for alle.

Vore børn er vores guld, kun det bedste er godt nok

Vi oplever i stigende grad, at børn og unge har udfordringer, som indimellem betyder, at der skal særlige indsatser til. For nogle bliver det en svær barndom og ungdom, og overgangen til voksenlivet sker ikke altid problemfrit.

Det er vigtigt, at den støttende og stimulerende indsats sættes ind så tidligt som overhovedet muligt, så tidlig opmærksomhed på faktorer, der kan give barnet en uheldig udvikling, er helt nødvendigt.

Det første møde mellem familier med spædbørn og fagpersoner er i Sundhedsplejens regi, og derfor er vores dygtige sundhedsplejersker vigtige spillere i den tidlige opsporing.

Desværre er Sundhedsplejens ressourcer begrænsede, og det kan, og skal gøres meget bedre. Derfor vil jeg arbejde for, at Sundhedsplejen tilføres tilstrækkelige ressourcer til at udføre denne vigtige opgave.

Daginstitutionerne

Fredensborg Kommune har gode daginstitutioner med dygtige pædagoger, der udfører et godt arbejde med børnene. Men vi er nok nået lige lovlig langt ned i personalenormering i institutionerne, og det skal vi gøre bedre, så vi er helt sikre på, at der er god voksenkontakt og stimulering af børnene.

Derfor vil jeg arbejde for, at der ansættes flere pædagoger til at tage vare om vores børn i daginstitutionerne.

Skolerne

Vi har nogle rigtigt gode skoler i Fredensborg Kommune. Men vi må ikke hvile på laurbærrene, der er stadigt mange børn, der kunne få endnu bedre resultater ud af årene i folkeskolen. Det er vigtigt, at alle børn bliver set og hørt, og at der er tid til at støtte læringen for den enkelte.

Derfor ønsker jeg, at 2 lærerordningen udbygges, og at der afsættes flere ressourcer til udviklingsarbejde for at skabe et skoleforløb, der dels giver eleverne også de med en svagere læringsmæssig baggrund, en god faglig ballast og den bedste forberedelse til voksen- og arbejdslivets udfordringer.

Det nytter at udvikle og bruge forskellige læringsstile til forskellige udfordringer, som f.eks. "Plan B” projektet og ”Skolen i Verdensklasse” i Vejle klart har vist det kan lade sig gøre.

Vi skal styrke sundhedsfremme og have en svømmehal

Det er vigtigt, at vi rører os, og vi forsøger at tænke over, hvad vi kan gøre for at undgå at blive ramt af bølgen af stadigt stigende tilfælde af livsstilssygdomme, der giver mange et dårligt liv.

Som kommune skal vi understøtte alle de sundhedsfremmende aktiviteter, vi kan.

Det skal være nemt for os at få adgang til viden om, hvordan vi selv kan gøre en indsats for at undgå at blive ramt af livsstilssygdomme, f.eks. ved at være opmærksomme på de udfordringer KRAMS-faktorerne, kost, rygning, alkohol, motion og stress byder på.

Det skal være nemt

Og det skal være nemt for os at komme i gang med sin egen indsats, så det ikke bliver en barriere for en forbedret sundhedstilstand hos borgerne i Fredensborg kommune.

Motion er en vigtig del af KRAMS-faktorerne, jo mere vi bruger os selv fysisk, jo længere holder vi os sunde og har energioverskud til at håndtere dagligdagen.

Derfor skal vi som kommune sørge for, at vore fritidsfaciliteter er gode, velholdte og tillokkende, uanset om det er fodboldbaner, tennishaller, vandrestier og alle de andre gode tilbud vi har.

Vi skal have en svømmehal

Svømning er en god motionsform, som har nogle fordele, blandt andet at det ikke er lige så hårdt for bevægeapparatet som F.eks. løb kan være. For mange er det betydeligt mere overskueligt at tage en svømmetur end at komme i gang med mere krævende motionsformer.

Derfor skal vi have en svømmehal, som børn såvel som voksne og meget voksne helt sikkert vil få meget stor glæde af.

Når vi bygger svømmehallen, skal der også anlægges et varmtvandsbassin, som blandt andet kan anvendes til genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Et varmtvandsbassin kræver energi, og det vil være naturligt at tænke solcelle og vindmølleenergi fra F.eks. en husstandsmølle ind i et projekt.

Miljøet og vore landskabelige værdier skal nurses og beskyttes

Den kommunale planlægning skal tage udgangspunkt i, at rammerne skal blive bedre for de der bor og skal leve et hverdagsliv her.

Jeg ønsker, at høringer og borgermøder bruges i endnu højere grad, og svarene skal vægtes højt, når der træffes beslutninger, også selv om det betyder, at vi kan komme ud for at måtte give afkald på et økonomisk attraktivt projekt.

Det nære miljø spiller en stor rolle for vores velvære.

Derfor mener jeg, at vi skal blive bedre til at sørge for at veje, stier, og grønne områder holdes pæne. Der skal opsættes bænke og lukkede affaldsstativer mange flere steder. Graffiti og henkastet affald skal hurtigt fjernes fra offentlige områder.

Det ydre miljø skal også være højt prioriteret.

Derfor skal Fredensborg Kommune arbejde målrettet på at blive en CO2 neutral kommune ved at anvende bæredygtige energiformer overalt, hvor det er muligt.

Når nye virksomheder ønsker at etablere sig, eller lave væsentlige udvidelser hos os, vil jeg have, at der også er fokus på, hvordan CO2‐belastningen minimeres mest muligt. Det samme gælder ved udlæg af nye boligområder.

Landområderne gør vores kommune utroligt attraktiv

De kulturværdier, der ligger i landsbyerne, det åbne land, strandene, skove, søer og vådområder skal beskyttes, så det også i fremtiden vil være attraktivt at slå rod i landområdet.

Derfor mener jeg, at det kun i helt særlige tilfælde skal være muligt at inddrage flere arealer i Landsbyafgrænsningen. Men der skal også være mulighed for aktiviteter, både i landområder og i landsbymiljøerne.

Mulighederne skal være bedre for at etablere mindre virksomheder i bygninger, der er blevet til overs i landområdet, eller som delaktivitet i eksisterende huse i landsbyerne, forudsat, at der er bolig tilknyttet. Men det er virksomhederne, der indpasses i området, ikke området, der skal indpasses i virksomhederne.

Karlebo har et miljø med et godt aktivt medborgerskab, som jeg meget gerne vil være med til at understøtte, blandt gennem en balanceret udvikling af Karlebo Landsby.Hans Nissen
August 2021

Kontakt Hans

Telefon: 50 83 63 45

Send Mail
Send Mail
Facebook