x

VIVIAN JOHNSEN

Fredensborg Kommune er en god bo-kommune, med velfærd og omsorg, men der er stadig plads til forbedringer og udvikling. Alle borgere skal sikres lige mulighed for et godt liv. Tryghed, lighed og fællesskab er kerneværdier som jeg, sammen med miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, ønsker skal være fundament for kommunen.

MIT POLITISKE FUNDAMENT:

OM VIVIAN          MÆRKESAGER          KONTAKT

OM VIVIAN

Jeg er 46 år, gift med Jens som er ingeniør og mor til 2 børn, Kamille på 15 år og Johannes på 11 år. Vi bor i Kokkedal som vi holder meget af. Ligesom de øvrige bysamfund i Fredensborg Kommune har Kokkedal rigtig meget at byde på. Kokkedal har skønne grønne landskabskiler både mod Nivå og Hørsholm og har nærhed til vand, både ådalen og Øresund. Jeg føler mig tæt knyttet også til de øvrige bysamfund og landområder i kommunen, herunder måske især Nivå, hvor jeg og min mand begge har boet som børn og gået i skole på daværende Nivå Centralskole. Jeg føler, at jeg har haft en meget tryg og god ungdom i en god bo-kommune og jeg ønsker, at vi skal fortsætte med at udvikle kommunens faciliteter og sikre samme tryghed for alle vores børn og unge i dag.

Jeg har hele mit arbejdsliv haft det privilegium, at jeg har arbejdet netop med det som interesserer mig mest, nemlig vores fælles velfærd samt styring og økonomi i samfundet. Ud over dette har jeg i mange år brugt det meste af min fritid på, sammen med min mand, at tage mig af mine børn. Jeg elsker også en løbetur ind mellem og gode gåture i skoven eller langs Øresund og så elsker jeg at læse bøger, at lave god mad og hygge med familien og gode venner. Jeg går op i økologi i min families husholdning og mener vi skal bestræbe os på at leve så bæredygtigt som muligt.

Jeg underviser i økonomi, styring og analyse på forvaltningsuddannelserne på Professionshøjskolen Metropol. Her har jeg at gøre såvel med unge som er i færd med deres grunduddannelse på videregående mellemlang forvaltnings-uddannelse som med modne erhvervsaktive som følger efter- og videreuddannelse. For mig er det vigtigt at kunne bidrage til at dygtiggøre unge i uddannelse og allerede erhvervsaktive indenfor forvaltning og administrationsfaglighed, fordi jeg på nær hånd kender vigtigheden af at vi har dygtige medarbejdere ansat i kommunerne og i andre offentlige organisationer. Jeg er uddannet Cand. Scient. Pol. (statskundskab) på Københavns Universitet og har arbejdet godt 16 år med økonomi i kommunerne, senest i Fredensborg Kommune, hvor jeg fra 2011-2015 besad stillingen som souschef i økonomicenteret indtil jeg i 2015 valgte at forlade kommunaløkonomien i ”praksis”, for at undervise om emnet i stedet.

Se min kandidatfolder

Optimale opvækstmuligheder for alle børn og unge

Vi skal gennem tidlige og tværfaglige indsatser sikre, at socialt udsatte børn og børn med handicaps får lige muligheder for at opnå deres drømme vedr. uddannelse, job og fritid. Det kræver gode, rummelige og sunde pasningsmuligheder, skole- og fritidstilbud samt plejetilbud.

Mange børn og unge er paradoksalt nok udsat for et langt større pres og er i højere grad i risiko for stress, ensomhed eller angst end de fleste af børn og unge var i min generation. Det er paradoksalt fordi levestandard og velfærd samtidig er øget. En del af forklaringen er måske at de unge er mere udsat for digital stress og i øget grad presset af høje krav om karaktersnit.

Det er ofte kompliceret at løse udfordringerne. Jeg mener, at løsningerne skal ske i et tæt samarbejde mellem alle de voksne som er omkring de udsatte børn og unge; forældre, evt. plejefamilier, daginstitution, skole, sagsbehandlere og fritidsinstitutioner. Sammen er opgaven at skabe trygge rammer, hvor børn og unges liv ikke gøres for kompliceret i en ung alder.

Der vil altid være børn og unge som er udsatte – måske fordi de er født med et handicap eller fordi de er ramt af udfordringer i familien. Uanset hvad der er baggrunden har vi en fælles opgave i at sikre at de børn og unge som er udsatte får den bedst mulige støtte til en optimal opvækst, så de kan opnå en god uddannelse efter skoletiden eller finde et godt job og få et godt socialt liv, uanset deres baggrund og situation.
Børnene og de unge er fremtiden – investering i deres opvækst er én af fællesskabets vigtigste opgaver.

Udvikling i de lokale bysamfund og landområder

Tryghed og gode lokale muligheder skal sikres og vi skal skabe fællesskaber hvor forskelligheder indgår som en styrke bl.a. gennem et stærkt foreningsliv og et levende handelsliv i alle vores bysamfund.

Et eksempel på en positiv udvikling ses i Kokkedal, der som kommunens største bysamfund er blevet foregangsby indenfor klimatilpasning og gennemgår en forvandling i disse år. Her skabes forbedrede boligforhold, attraktive byrum som inviterer til leg og samvær og grønne rekreative områder langs ådalen som er tilpasset klimaændringerne. Dette skal følges op af tryghedsskabende initiativer fremadrettet og skal bidrage til at sikre at området er attraktivt for en mangfoldig borgersammensætning.

I Fredensborg Kommune har borgerne selv bidraget til spændende visioner for Fremtidens Fredensborg – således er der ambitiøse visioner for hver af kommunens øvrige unikke steder - for slotsbyen i Fredensborg, kulturbyen Humlebæk ved kysten, den aktive naturby i Nivå og for landdistriktet. De mange visioner skal sættes i spil i tæt samarbejde med fritidsforening og handelslivet.

Kommunen skal støtte op om energirigtige løsninger, vandspareløsninger mv. i kommunens institutioner og installationer, såvel som i borgernes boligområder. Fredensborg Kommune er klimakommune og arbejder ud fra klare målsætninger med at nedsætte CO2 udslippet i kommunen.

Relevant støtte til ledige til at komme i job

Når vi bliver ramt af ledighed skal kommunen kunne tilbyde relevante indsatser som giver fodfæste og støtte til at komme i job igen. Flygtninge som kommer til kommunen skal ligeledes hurtigst muligt hjælpes i gang med et arbejde, det er vigtigt for en vellykket integration i vores fællesskab.

Ledighed indebærer en meget alvorlig livssituation, uanset om du er ung som skal finde vej ind på arbejdsmarkedet, familieforsørger eller nyankommen flygtning i vores fællesskab. Det betaler sig at investere ressourcer i en aktiv beskæftigelsespolitik som kan få bragt mennesker på rette vej igen - det bidrager samtidig til kommunens økonomi og skaber dermed muligheder for at vi kan udvikle kommunen yderligere til glæde for os alle. Et godt arbejdsliv og en god livsindkomst er vigtige rammer som skaber tryghed i årene hvor vi er en del af arbejdsmarkedet. Det danner ligeledes grundlaget for økonomisk tryghed senere i alderdommen og for et økonomisk velfungerende fællesskab i kommunen.

Livsglæde og værdighed i alderdommen

Vi skal sikre en alderdom for de ældste borgere, hvor der skabes mulighed for at man kan bevare et godt livsindhold, være aktiv, sund og selvhjulpen, bidrage til og være del af fællesskabet i familie og omgivelser og deltage i motion og fritidsaktiviteter længst muligt.

Kommunen sociale service er fællesskabets sikkerhedsnet – som hjælper hvor der er behov. Men herudover er det er vigtigt at kommunen støtter og skaber muligheder for at vi bevarer kontakterne mellem mennesker i de naturlige fællesskaber, gennem venskaber, foreninger og familie, når vi bliver ældre, sådan at ældre borgere holder sig i gang og rehabiliteres efter et eventuelt sygdomsforløb, så livet kan fortsætte aktivt længe.

Vivian Johnsen
August 2017

KONTAKT VIVIAN

Telefon: 25 42 18 75

Send Mail