Fremtidens Fredensborg Kommune

Socialdemokratiske temaer for 2018-2021


En sund økonomi giver velfærd
til børn, unge, sårbare og ældre

Socialdemokratiet i Fredensborg

x

                              Fremtidens Fredensborg Kommune under ledelse af borgmester Thomas Lykke Pedersen

Samarbejde og resultater

Fredensborg Kommune har lige haft 10 års jubilæum. Vi er kommet langt fra 2007 til 2017. Økonomien er styrket. Vi har holdt skatterne i ro. Fredensborg Kommune har en sund økonomi med orden i driften, som giver et pænt overskud. Vores ordinære gæld afvikles over de næste ti år og kassebeholdningen har aldrig været større.

I den kommende periode skal vi satse endnu mere på, at borgerne trives og at det føles trygt at bo i Fre-densborg Kommune. ”Fremtidens Fredensborg Kommune” er det planstrategiske dokument, hvor kommu-nen løbende opgraderes til en endnu bedre kommune at bo og arbejde i.

Kommunen er vores lokale fællesskab. Vi har alle frihed til selv at forme vores liv. En række opgaver løser vi dog bedst i fællesskab, Nordsjællands Brandvæsen, Nordsjællands Park og Vej, Fredensborg Forsyning, Fjernvarmeselskabet NORFORS, i lejerforeninger, idrætsforeninger, grundejerforeninger, handelsforenin-ger, kulturelle foreninger osv.

Over dette niveau skal kommunen være den gode ramme, som sørger for veje, fortove, stier, gadebelys-ning, forsyning med vand, kloakker, grønne områder, børneinstitutioner, skoler, idrætsanlæg, svømmehal-ler, havne, bustrafik, omsorg for ældre og sundhedsindsats i stedet for eller efter hospitalsindsats.

Desuden står Kommunen for en lang række andre ting, som vi ikke kan klare hver især, og som ikke kan va-retages af staten, regionen og private virksomheder som detailbutikker, private fysioterapeuter, læger og apoteker.

Mange borgere kommer og fortæller, at de er glade for at bo i Fredensborg Kommune, at der ydes en god service og at vi bor så godt, tæt på skov, vand og strand. Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg er stolt af, at bo i og repræsentere Fredensborg Kommune.

Vi går til valg på sloganet ”Samarbejde og Resultater” og det mener vi i Socialdemokratiet. Det er vigtigt med en høj grad af borgerinddragelse, bredt politisk samarbejde og brede budgetforlig, så alle hjørner af kommunen er med i beslutningerne.

Med venlig hilsen

Thomas Lykke Pedersen (S) Borgmester

Tilbage til indhold

Socialdemokratisk valgprogram for 2018-2021

Tryghed og trivsel

Tryghed er en væsentlig faktor, tryghed skal være i højsædet når politikere planlægger. Tryghed er vigtigt både for de mennesker der bor her nu og for dem der overvejer det. Vi skal alle trives, hver eneste dag og det mål skal afspejles i alle de politikker og strategier, der besluttes i byrådet. Det lange seje træk virker, og kriminaliteten daler langsomt. Men den oplevede utryghed er fort-sat for stor, og vi må ikke slippe taget. Tværtimod skal vi intensivere indsatsen og stille større krav til de unge.

Sund økonomi

Økonomien er styrket. Fredensborg Kommune har en sund økonomi med orden i driften, som giver et pænt overskud. Den ordinære gæld afvikles over de næste ti år, så kommunen er fri af gæl-den i 2027 og kassebeholdningen var i maj måned på over 170 mio. kr. og har aldrig været større.

Børn og skoler

Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune ønsker, at børn og unge skal gå i en folkeskole, der ru-ster dem både fagligt og socialt. Folkeskolen skal skabe tryghed og være et sted, hvor børn og unge trives og er en del af fællesskabet. Der skal være plads til, at alle børn og unge kan udvikle sig og udnytte deres evner, deres naturlige nysgerrighed og interesse skal fremmes. Hele vores arbejde er bygget op omkring fem grundlæggende temaer med tilhørende visioner og værdier: indflydelse, trivsel, læring, ansvar og rammer. Med udgangspunkt i de fem temaer fast-lægges mål for de indsatsområder, der skal tegne kursen for folkeskolerne i Fredensborg Kommune.

Vi skal fortsat have nogle af Danmarks bedste børneinstitutioner og skoler for at kunne tiltrække nye borgere. Det er vigtigt med gode vilkår for børn og unge. Børns trivsel er en mærkesag for So-cialdemokratiet.

Ældre og omsorg

Ældre er en sammensat gruppe, med meget forskellige ønsker og behov. Fælles for alle er det, at man ønsker og kræver at kunne leve et liv med muligheder og udfordringer.

Mange af kommunens borgere lever i ensomhed uden tætte kontakter til nogen. Her skal vi fore-bygge ensomheden. Dårlig økonomi er ofte skyld i ensomheden, man har ikke råd til at deltage i noget.

En del af kommunens borgere lever i ensomhed uden tætte kontakter til nogen. Her skal vi forebygge en-somheden, blandt andet ved at fritage de borgere for transportudgifter til/fra aktivitetscentrene. Dårlig økonomi er ofte skyld i ensomheden, man har ikke råd til at deltage i noget.

Fremtidens Fredensborg Kommune

Vi ser det som vores vigtigste opgave at sikre, at Fredensborg Kommune som frikommune er en attraktiv og udviklingsorientret kommune for både borgere og besøgende. Derfor er det vigtigt med en langsigtet og visionær plan, som sætter retning for kommunens udvikling.

Socialdemokratiet ønsker, at Fredensborg Kommunes store borgerinddragelses projekt ” Fremti-dens Fredensborg Kommune” skal videreføres og styrkes. Der er afsat ca. 100 mio. kr. årligt i an-lægsbudgettet på baggrund bidrag fra de over 2.000 borgere i kommunen, som har deltaget i de mange borger- og projektmøder, som er afholdt i hele kommunen. Det er vigtigt, at der politisk og økonomisk følges op på de mange projekter i kommunen.

Skatterne i ro og lave kommunale takster

Socialdemokratiet har sammen med byrådet i de sidste otte år holdt skatterne i ro. Socialdemo-kratiet ønsker ikke at hæve personskatterne. Borgerne skal kunne føle tryghed, både når det gæl-der et velfungerende kommunalt fællesskab samt deres personlige økonomi.

Bliver der om nogle år plads i økonomien til at sænke skatterne er prioriteringen at personskat-terne nedsættes som det første og dernæst grundskylden.

Vi ønsker at have nogle af Nordsjællands laveste kommunale takster.

Vi vil arbejde for, at Kommunens takster for ydelser til ældre fremover ikke stiger mere, end hvad man med rimelighed kan forvente dækket af halvdelen af stigningen i folkepensionen.

Rationel og effektiv drift skal sikre, at taksterne for rent drikkevand, spildevand og affald altid er blandt de laveste i Nordsjælland.

Socialdemokratiet ønsker fortsat, at vi skal have nogle af Nordsjællands laveste daginstitutionstak-ster.

Velfungerende tog og bus

Socialdemokratiet ønsker en god og sikker offentlig trafik. Kystbanen er en meget benyttet rute fra Humlebæk, Nivå og Kokkedal til København. Det skal bare virke. Der skal fremover meget mere fo-kus på sikker drift.

Tilbage til indhold

Det vil vi arbejde for de kommende år

Økonomi og organisation Nordsjællands bedste arbejdsplads

Socialdemokratiet ønsker, at Fredensborg Kommune skal være en af Nordsjællands bedste ar-bejdspladser. En kommune hvor engagerede og tilfredse medarbejdere i samarbejde med byrådet og borgerne er aktive deltagere i Kommunens udvikling og drift. S ønsker ikke en topstyret kom-mune.

Der skal løbende foretages trivselsundersøgelser på kommunale arbejdspladser, så det sikres, at medarbejdere, brugere, forældre og borgere hele tiden har mulighed for at bedømme Kommunen og den kommunale service. Medarbejdere kan i fortrolighed udfylde trivselsundersøgelserne, da de foretages anonymt.

Der skal fortsat afsættes ressourcer til medarbejdernes kompetenceudvikling samt til tidssvarende IT-værktøjer og systemer.

Vi skal fortsat være en åben kommune

Fredensborg Kommune skal være åben, effektiv og udviklingsorienteret. Socialdemokratiet ønsker fuld åbenhed i de politiske beslutningsprocesser, også når de kommunale budgetter skal lægges, så borgerne kan se, hvad Byrådet prioriterer, og hvad der ikke prioriteres.

Der skal forud for budgetlægningen afholdes et årligt budgetmøde for alle borgere i Fredensborg Kommune.

Væk med unødig bureaukrati

Kommunen skal være effektiv drevet og hele tiden arbejde med at afbureaukratisere den kommu-nale administration blandt andet ved forskellige frikommuneforsøg og andre innovative udviklings-projekter. Vi ønsker at samarbejde med vidensinstitutioner og deltage i de forskningsprojekter, som kan bidrage til nye løsninger, der kan minimere kommunalt og ikke mindst statsligt bureau-krati.

Vi skal undgå al unødig kommunalt bureaukrati. Vi foreslår at der nedsættes en kommunal ek-spertgruppe, som skal afdække om vi har unødig bureaukrati og uhensigtsmæssige arbejdsgange. Formålet er ikke besparelser, men at frigøre ressourcer til andet kommunalt arbejde.

Borgmesterens mail og dør står altid åben

Socialdemokratiet ønsker, at borgerne altid kan rette henvendelse til borgmesteren, og at der mindst en gang om måneden skal være mulighed for at tale med borgmesteren om sager, der ved-rører Kommunens drift og udvikling.

Borgmesteren skal have et månedligt inspirations- og udviklingsmøde med borgerne, og her har borgerne mulighed for ved fremmøde, at komme med ideer og gode forslag til borgmesteren og byrådet. Borgmesterens mail og dør skal derfor altid være åben for gode ideer og konstruktiv kritik.

Udbygning og planlægning

Vi skal arbejde for at gøre kommunen attraktiv for nye borgere, som ønsker at bosætte sig i et af Danmarks smukkeste områder. Det kræver muligheder for nybyggeri af både privatejede parcel-huse, rækkehuse samt boliger i etageejendomme. Vi ser flere almene boliger som en naturlig del af en udvikling af kommunens boligmasse. Samtidig skal vi være opmærksomme på den skønne natur vi er omgivet af og derfor kræves stor omhyggelighed for planlægningen af nybyggeri.

Frem til 2025 forventes et behov på ca. 1300 nye boliger. Vi har i dag planlægningen på plads og skal fremadrettet arbejde for at disse boliger opfylder vores intentioner med hensyn til den ved-tagne arkitekturpolitik, så vi sikrer høj kvalitet i kommunens boligmasse og også har et sigte på den ældre del af befolkningen, der har behov for en mindre bolig. Vi skal bevare kommunens sær-lige kendetegn, de store åbne arealer med kultiveret naturlandskaber, muligheder for stor rekreation for alle.

Vi skal fortsat have Danmarks bedste drikkevand

I 2012 blev vores drikkevand kåret som Danmarks bedste. Vi skal fortsat have Danmarks bedste drikkevand. Fredensborg forsyning skal gå aktivt ind i at forhindre, at fortidens og nutidens forure-ning kommer til at ødelægge grundvandet.

Bæredygtighed og sikker drift

Socialdemokratiet ønsker sikker drift med service til tiden fra engagerede og dygtige medarbej-dere. Vi skal gå forrest når det handler om bæredygtighed, klima og miljø tiltag samt energieffekti-vitet.

Fredensborg Forsyning skal indgå i strategiske samarbejder med private leverandører og andre forsyningsselskaber til gavn for borgerne i Fredensborg.

Nordsjællands Park & Vej

Samarbejdsaftalen om Nordsjællands Park & Vej, NSPV, har været i gang i snart fire år, og både Fredensborg og Helsingør kommuner nyder godt af dette kommunale samarbejde.

Vi ønsker at NSPV søger et tættere samarbejde med vore øvrige nabokommuner, Hørsholm og Hil-lerød – således at arbejdet med vedligeholdelse af vores grønne arealer langs vejene, kan optime-res i forhold til mandskab og materiel. NSPV skal samtidig have større fokus på nyudvikling af ar-bejdsrutiner og nyt udstyr. Vi ønsker pasning og pleje af vore idrætsanlæg styrket.

Klimatilpasning

Fredensborg Kommune har igennem de sidste år udført et af landets mest omfangsrige klimatil-pasnings projekter i Kokkedal. Usserød Å ser i dag anderledes ud end for få år siden, til glæde for borgerne i det centrale Kokkedal.

Men ingen kæde er stærkere end det svageste led, og vi skal rette fokus på Usserød åens videre forløb mod nord, hvor den støder på Nivåen. Centrale dele af Nivå vil have store udfordringer, hvis Nivåen skal modtage store mængder vand fra Usserød å, og hvis der samtidig er højvande i Øre-sund, kan Nivåen ikke afvande det store opland.

Rensningsanlægget i Nivå, samt boligerne langs Teglværksvej og Åtoften vil kunne oversvømmes. Disse boligområder skal sikres, så vi undgår de situationer vi kender fra Jellerød Parkvej og tilstø-dende veje i Kokkedal.

Kollektiv transport

Kystbanen og bustrafikken indgår i et stort netværk med flere kommuner som interessenter. Vi ar-bejder konstant for at det offentlige udbud af transportmuligheder er så godt som muligt for vores borgere. Det er et puslespil, der til tider kræver meget arbejde. Vi skal sikre at vores mange pendlere får den bedste service og rettidighed.

Vi skal sikre at kommunen bindes bedre sammen. Når svømmehallen står klar i Nivå, er det vigtigt at alle i Fredensborg Kommune kan bruge de nye faciliteter på tidspunkter der passer den enkelte. Skoleeleverne skal have transportmuligheder der sørger for at de kan komme frem og tilbage i dagligdagen, uden at være tvunget til at bruge flere timer på daglig transport til og fra skolen.

Socialdemokratiet ønsker at binde kommune bedre sammen via offentlig trafik. Busser, tog og Flex-tur skal koordineres bedre, så alle kommunens borgere kan rejse frit og uhindret rundt i kom-munen. Det nye supersygehus i Hillerød skal være let at komme til.

Kystbanens problemer skal løses nu

Socialdemokratiet har en bedre Kystbane som en af vore største mærkesager. Mange tusinde bor-gere er hver dag afhængig af, at kunne rejse med Kystbanen. De har fortjent bedre service, bedre punktlighed og en mere fleksibel køreplan.

Fredensborg Kommune er en pendlerkommune og derfor skal udfordringerne om bl.a. bedre ret-tighed og bedre materiel på Kystbanen løses nu. Socialdemokratiet støtter pendlerklubbens krav til Kystbanen og vi vil arbejde for en bedre Kystbane med alle som vil samarbejde omkring dette. Fredensborgs borgmester har i de seneste år taget initiativ til mange forskellige tiltag, herunder en dialog med Folketingets transportudvalg samt et fast samarbejde med Kystbanekommunerne. Dette arbejde skal styrkes i fremtiden og Folketinget skal afsætte flere ressourcer til Kystbanen.

Nordsjællands brandvæsen

Socialdemokratiet vil arbejde for et stærkt Nordsjællands Brandvæsen, der skal drives effektivt, og sikre lave responstider og høj service, at Nordsjællands Brandvæsen på sigt byder på regionens ambulancekørsel i de fire kommuner; Allerød, Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg.

Nordsjællands Brandvæsen har fortsat fokus på at løse forskellige serviceopgaver for kommunerne som for eksempel hjælpemiddeldepotet, vagtordninger m.v.

Bredbånd og mobildækning

Socialdemokratiet ønsker, at der skal være 100 % mobildækning i Fredensborg Kommune. Kom-munen skal i samarbejde med teleudbyderne sikre dette.

Socialdemokratiet ønsker, at det kommunale og private bredbånd skal udbygges. Ledig kapacitet på det kommunale fibernet skal kunne stilles til rådighed for boligforeninger og grundejerforenin-ger på markedsvilkår.

Sund økonomi og brede budgetforlig

Kommunen skal have en sund økonomi, der giver mulighed for kvalitet i den kommunale service og tryghed samt udvikling og stabilitet. Det har borgerne ret til at forvente, for vi er i gennemsnit ret velstående og har råd til at betale, hvad vores kommune skal bruge.

25 af 27 byrådsmedlemmer står bag det vedtagne budget for 2017 og overslagsårene 2018-2020. Disse brede budgetforlig giver mulighed for kvalitet, tryghed, stabilitet og udvikling.

Skatter og ejendomsskat stiger ikke

Socialdemokratiet har sammen med byrådet i de sidste otte år holdt skatterne i ro. Socialdemo-kratiet ønsker ikke at hæve personskatterne. Borgerne skal kunne føle tryghed, både når det gæl-der et velfungerende kommunalt fællesskab, samt deres personlige økonomi.

Vi ser gerne, at den kommunale indkomst skat sættes ned, som det skete i 2014, såfremt der kan findes et økonomisk råderum. Men det vil altid være en afvejning i forhold til, hvilket service- og anlægsniveau, som Byrådet ønsker. Denne afvejning sker i Byrådets politiske forhandlinger, der går forud for budgetvedtagelsen.

S ønsker, at grundskyldspromillen ikke skal stige. Ejendomsskatterne, grundskyld på alle private ejendomme er på 24,65 promille. Det var den også i 2010. I Helsingør er grundskyldspromillen 30.

Dækningsafgiften kunne være 10 promille, men er sat ned til 7. Det er vores indtryk, at det ikke er det vigtigste parameter, når virksomheder skal bosætte sig i Kommunen. Infrastruktur og velud-dannet arbejdskraft er langt vigtigere.

Vi skal være gældfri i 2027

Ligesom de fleste borgere låner penge til at købe hus og bil, er det naturligt, at nogle af kommu-nens investeringer finansieres af lån. Så en årgang ikke alene skal betale f.eks. en ny skole.

Kommunens gæld er på 549 mio. kr. svarende ca. 14.000 kr. pr indbygger. Da Byrådet i 2010 valgte en socialdemokratisk borgmester var gælden 24.000 kr. pr. indbygger. Socialdemokratiet ønsker, at Fredensborg Kommune skal være gældfri i år 2027.

Harmonisering af kommunens veje og vejbelysning

Det er vigtigt at Kommunen fra 2018 kommer i gang med en undersøgelse af, hvordan vi bedst muligt kan skabe en mere retfærdig fordeling af hvad der er kommunale veje og hvad der er pri-vate veje. Borgerne skal føle, at de behandles ens.

Der skal afsættes en kommunal pulje på for eksempel 2 mio. kr. pr. år til kommunal overtagelse af de private veje samt vejbelysning, hvor de private vejlaug, grundejerforeninger med flere er inte-resseret.

Tilbage til indhold

Børn og skole

Faglig og social folkeskole

Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune ønsker, at børn og unge skal gå i en folkeskole, der ru-ster dem både fagligt og socialt. Folkeskolen skal skabe tryghed og være et sted, hvor børn og unge trives og er en del af fællesskabet. Der skal være plads til, at alle børn og unge kan udvikle sig og udnytte deres evner, og deres naturlige nysgerrighed og interesse skal fremmes.

De skal sikres et læringsmiljø der lever op til folkeskolelovens intentioner og en pædagogik, og som inddrager de nyeste erfaringer, f.eks. om hvordan man skaber gode læsere.

Skolen skal tage afsæt i den hverdag, børn og unge har, hvor digitale medier og kommunikation spiller en stadig større rolle.

Særlige behov

Børn med særlige behov skal støttes. Først og fremmest for deres egen skyld, men også af hensyn til den generelle trivsel, så alle børn kan få ro og opmærksomhed om deres indlæring.

Børns integration i det danske samfund forudsætter sproglige færdigheder og tilstedeværelse der, hvor danske børn færdes. Dagpasningsordninger, skoler og fritidstilbud er rammen om børns hver-dag og skal derfor spille en væsentlig rolle i integrationsindsatsen for børn.

Kvalitet og demokrati

Kommunens folkeskoler og institutioner skal have høj kvalitet og tilbyde en demokratisk, mangfol-dig og fleksibel ramme om vores børns hverdag, så læringen kan foregå på de bedst mulige vilkår. Børn, forældre og lærere skal have indflydelse på deres skoler, samt organiseret indflydelse på kommunens politik på skoleområdet.

Kurs med fælles vision og mål

Hele vores arbejde er bygget op omkring fem grundlæggende temaer med tilhørende visioner og værdier: indflydelse, trivsel, læring, ansvar og rammer. Med udgangspunkt i de fem temaer fast-lægges mål for de indsatsområder, der skal tegne kursen for folkeskolerne i Fredensborg Kommune.

Vores vision udfolder sig over flere skolepolitiske temaer som: Trivsel og Sundhed, Læring, Medan-svar, Fysiske rammer, Innovation og Inklusion.

Disse temaer med tilhørende visioner og værdier skal tænkes ind i skolens hverdag og i det ar-bejde, der allerede gøres i skolen. Temaerne skal sikre et sammenhængende skoletilbud. De skal binde skolens mange aktiviteter bedre sammen og være gennemgående elementer i undervis-ningsmiljøet og skolens fritidsdel.

Ungeliv i Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune skal være en kommune, som investerer i at sikre alle en god ungdom. Vi skal skabe innovative, spændende tilbud, møntet på unge mennesker. I dag har vi fritidsklubber og ungdomsklubber. Dem skal vi styrke, men vi skal også udvikle nye tilbud, som skaber ungeliv, på de unges betingelser.

Med den nye skolereform er ungelivet rykket rundt. Derfor skal vi skabe aftentilbud og weekend-tilbud via Ungfredensborg og Ungdomsklubberne. Det skal ikke bare være inde blandt kolde mur-stensvægge, men i lige så høj grad ude på gader og stræder, hvor de unge også er.

Tilpassede unge lider i dag under effekten af de utilpassede unge, ditto. Fremover investerer vi lige så mange penge i normalgruppen, som vi bruger på de utilpassede unge.

Gadeplan og opsøgende indsats

Socialdemokratiet ønsker at investere mere i den opsøgende indsats i kommunen. Vi har et godt opsøgende team, som gør en stor indsats. Men vi ønsker at skabe et korps af gadeplansmedarbej-dere, som skal arbejde med og aktivere de unge, som render rodløst rundt i kommunens centre mv. De unge skal motiveres til, at deltage i det etablerede unge-fritidsliv i kommunens mange for-eninger og ungdomsklubber.

Tilbage til indhold

Erhverv og Turisme

Løbende dialog med erhvervslivet

Der skal være tæt kontakt mellem erhvervsliv og kommunen. Dialogen skal være løbende og kon-stant og være præget af fokus på vækst og udvikling, så der tiltrækkes flere arbejdspladser til kommunen.

Der skal afholdes to erhvervskonferencer om året. Gerne om konkrete aktuelle temaer, som for eksempel udvikling af Humlebæk Centret og Nivå Centret.

Der afholdes hvert år en Nytårskur for eksempel med præsentation af nye firmaer, Iværksættere, mentornetværk, salg af ejendomme, nye byggerier og andre hotte emner.

Iværksættermiljøet Synergia (kontorhotel), er der også blevet plads til i kommunen, et godt tiltag, der efterhånden opdages af flere, som har interesse i at starte for sig selv, men mangler et kontor til at føre ideerne ud i livet.

Flere erhvervsarealer er ønskeligt, ligesom en oversigt over, hvilke bygninger der er til salg/leje. Vi skal sælge kommunen overfor virksomhederne, så de ved hvad Fredensborg Kommune står for.

Kommunen skal handle lokalt

Ved udbud og ved andre køb, skal kommunen altid give lokale virksomheder og håndværkere mu-lighed for at give pris på opgaverne. Det er vigtigt at holde fast i og skabe flere arbejdspladser i kommunen.

Kommunen skal altid handle lokalt inden for lovgivningens rammer. Det er vigtigt, at der hvor kommunen kan lægge sine indkøb hos lokale virksomheder og butikker skal den gøre det.

Turisme - VisitNordsjælland

Fredensborg kommune er i samarbejde med Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød med i turis-mesamarbejdet VisitNordsjælland. Samarbejdet er med til at løfte den samlede turismeindsats for området og der trækkes mange turister her til.

Socialdemokratiet ønsker fortsat at indgå i turismesamarbejdet og dermed styrke indsatsen for at tiltrække flere turister.

Fredensborg kommune skal sammen med erhvervslivet gøre en indsats for at fastholde turisterne i vores område, i vores kommune. Vi har en unik mulighed for at tilbyde fritidsaktiviteter både på land og i vand, flotte museer, slotte og mange muligheder for cykel- og traveture. Kommunen skal gøre en indsats for at skilte og synliggøre herlighederne.

Tilbage til indhold

Arbejdsmarked

Vi ønsker flere lokale arbejdspladser

Vi ønsker at skabe flere lokale arbejdspladser i Fredensborg Kommune.

Når der ikke længere er ledige erhvervslokaler/ejendomme i kommunens erhvervsområder skal kommunen investere i at udlægge nye erhvervsområder.

Der skal nu investeres på beskæftigelsesområdet for at få nedbragt ledigheden, og der er nu inve-steret målrettet i at få ansat flere dygtige kommunale virksomhedskonsulenter. Her skal der ikke spares, og jo flere der er om opgaverne, jo mere tid er der til, at den enkelte kan blive hørt og hjul-pet på vej i job eller uddannelse, uanset hvem man er.

Der skal også fokus på de mange nye arbejdsopgaver, der vil blive overført til kommunerne i de kommende år, som også kræver mere efteruddannelse til det kommunale personale.

Vi skal i det hele taget sikre, At ydelsesmodtagere er ledige så kort tid som muligt og arbejde på, at de opnår en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, At indsatsen sker uden unødig intern ventetid i sagsbehandlingen, At der er fokus på det tværfaglige samarbejde og borgerinddragelse, At virksomhederne får den arbejdskraft, som de har brug for, og især, at få nedbragt ungdomsarbejdsløs-heden.

Det er nødvendigt at kommunerne samarbejder om opgaven, at få skaffet den arbejdskraft som virksomhederne efterspørger, samt få de ledige motiveret til at gå i gang med en uddannelse, eller efteruddannelse.

Der er blandt andet mangel på håndværkere indenfor byggefagene, ligesom der er brug for chauf-fører indenfor transportområdet. Kommunerne er derfor gået sammen om kurser indenfor disse områder, men uagtet det er en kort periode disse uddannelser varer, er det svært at skaffe delta-gere til uddannelserne.

Samlet set er antallet af ydelsesmodtagere faldet i kommunen. De væsentligste fald er for tiden på områderne:

Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Dagpenge, hvorimod der ikke usædvanligt er en stigning blandt syge-dagpengemodtagere.

Tallene ser således ikke så dårlige ud, men der kan og skal ikke hviles på nogen laurbær, der er sta-digvæk for mange, der er langtidsledige.

Det er et problem for vore psykisk syge borgere, der katastrofalt lider under manglende sagkyndig be-handling, der er ikke læger og andre sagkyndige nok uddannet indenfor området.

Bekæmp kompliceret lovgivning

Socialdemokratiet ønsker et opgør med kompliceret lovgivning, som holder ledige og syge fast i et system, baseret på urimelig kontrol og mistro. Vi vil sætte medarbejderne i kommunens jobcenter fri ved at udfordre de bestående regler konstant. Ledige og syge skal opleve en empatisk tilgang til deres udfordringer, hvor borgerens behov er langt mere væsentlig end systemets.

Socialdemokratiet tror på, at hvis beskæftigelsesområdet styrkes, så skaber det bedre resultater. Der er god økonomi i, at investere i mere hjælp og opfølgning. Det viser de hidtidige erfaringer. I Fredensborg Kommune bruger vi de erfaringer til gavn for borgerne og for kommunens økonomi.

Vi ønsker Danmarks laveste ungdomsarbejdsløs

Den ene måned ligger vi på en 13. plads, den næste på en 23. plads. Marginalerne er små, og vi er i stadig kamp med nabokommunerne om jobbene.

Danmark er blandt de lande i verden, der investerer mest i uddannelsessystemet. Ikke desto min-dre er der stadig vedvarende og betydelige uligheder i, hvem der opnår uddannelse. Børn fra res-sourcestærke familier får langt oftere en lang uddannelse end børn fra ressourcesvage familier – og hver femte unge gennemfører slet ikke en ungdomsuddannelse.

Det skal vi have ændret i Fredensborg Kommune, og der er da også noget, der tyder på, at vi er godt på vej, det viser søgningen på lektiecafeerne, som oftest benyttes af børn fra ressourcesvage familier, især lektiehjælpen til unge på handelsskole- og gymnasieniveau. Vi skal give støtte til den hjælp, ikke blot over §18-midlerne.

Vi skal stadig arbejde for at få etableret nogle uddannelsesmuligheder her i kommunen.

Seniorerne

Der vil også fremover være behov for andre tiltag til kommunens seniorer udover frivilligt arbejde, som rigtig mange deltager i og yder. For eksempel en anden slags boliger, aktiviteter som en svømmehal er et stort ønske til de aktive seniorer, som også har lidt flere penge mellem hænderne end tidligere pensionister har. Køen af arbejdsløse seniorer vokser ikke, tværtimod. De er popu-lære hos mange arbejdsgivere.

Job til kommunens handicappede

Desværre ikke et område, hvor der sker så meget –”fortrinsretten” til at søge et ledigt job, bliver ikke benyttet meget. Den personlige assistance, der kan bevilges i forbindelse med et job og men-torer til at støtte midlertidigt, bruges også kun i et begrænset omfang, men er en vej ud på ar-bejdsmarkedet for vores svageste medborgere.

Et treårigt HF-forløb for autister og andre sårbare unge med tilknytning af mentorer, har været en succes andre steder i landet, nu vil det også blive etableret her i Nordsjælland/Hillerød.

Vi er bedst til at få flygtninge i arbejde

Fredensborg Kommune er en af landets bedste kommuner til at få flygtninge i arbejde.

Én af de store udfordringer for os som kommune er fortsat at involvere erhvervsvirksomhederne og civilsamfundet, så det bliver en fælles opgave at sikre integrationen for de mange nye medborgere.

Private virksomheder og den offentlige sektor skal forpligtes på at tage et socialt ansvar for dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet, men hvordan, gør man lige det, det emne kan være svært.

Vi skal have meningsfyldte træningsjob til vores flygtninge, hvor de kan træne deres lærte danske sprog, ikke ”alene-job” om natten som bude, ej heller som rengøringshjælp. Det lærer man intet af. Vi skal ikke gentage tidligere tiders fejltagelser. Vores nye borgere skal lære grundlæggende dansk, førend de sendes videre ud på arbejdsmarkedet og videre igen til uddannelse.

Tilbage til indhold

Social- og seniorer

Social- og seniorer

I Fredensborg Kommune er der over 9.000 borgere, der har passeret 65 år.

Ældre er en meget sammensat gruppe, med meget forskellige ønsker og behov. Fælles for alle er det, at man ønsker og kræver at kunne leve et liv med muligheder og udfordringer, der modsvarer de muligheder man har.

Langt de fleste ældre er jo borgere, der har et lidt lavere personnummer end flertallet. De har sta-dig deres fysiske og psykiske færdigheder i behold, mange lever stadig i parforholdet, de har levet i mange år forud, og mange har også stadig jobbet i behold.

Forebyggelse

En vigtig forudsætning for at mange flere får et godt liv i mange år efter pensionsalderen er nået er, at vi lykkes med at få mange flere til at åbne øjnene for, at ændre livsstil. Det er faktorer som kost, rygning, alkohol, motion og stress.

Socialdemokratiet har derfor stærk fokus på forebyggelse, og vi vil investere aktivt i nytænkning og udvikling af den forebyggende indsats. Vi ønsker, at Fredensborg Kommune er blandt de bedste kommuner på forebyggelsesområdet i Danmark.

I den indsats er forebyggelsesrådet af meget stor værdi, fordi forebyggelsesrådet i høj grad har faglige kompetencer, kontakter og indsigt i det der virker og nye udviklingstendenser i forebyggelsen.

De frivillige på det humanitære og sociale område

Socialdemokratiet ønsker at understøtte ældres muligheder for at leve et aktivt og udadvendt liv. Det kan blandt andet ske ved at kommunen hjælper foreninger og kulturaktivitetsudbydere med at informere ældre borgere om de muligheder og tilbud der ligger derude til dem.

Socialdemokratiet mener, det er vigtigt at understøtte det store engagement, som de mange frivil-lige kræfter bidrager med hver eneste dag i utallige sammenhænge – ikke mindst i Frivilligcenteret, der ligger i Humlebæk.

Et vigtigt aktiv i samarbejdet mellem de frivillige på det sociale og humanitære område er Frivillig-chartret, som blev offentliggjort i maj måned 2017. Socialdemokratiet vil arbejde for, at intentio-nerne i Chartret bliver indfriet fuldt ud og at frivilligheds-dagen bliver en tilbagevendende årlig be-givenhed.

Mere åbenhed bedre informationspolitik

Digitaliseringen må ikke blive en barriere for ældre eller andre borgere som skal i kontakt med Kommunen. Det skal være muligt at få sin post som almindelig post. Vi skal sikre at alle borgere nemt og hurtigt kan komme i kontakt med Kommunen.

Socialdemokratiet støtter seniorrådets forslag om et kommunalt elektronisk ”aktivitetstilbuds-ny-hedsbrev” med aktivitetsmuligheder, som elektronisk udsendes til ældre borgere, som supple-ment til den kommunale aktivitetskalender.

Rehabilitering

Mange ældre borgere bliver indlagt på hospitalet og gennemgår behandlingsforløb. Mange af bor-gerne oplever enten i forbindelse med indlæggelsen eller som følge af indlæggelsen og behandlin-gen en svækkelse af færdigheder, og der kan være behov for intensiv genoptræning ovenpå f.eks. en operation.

Socialdemokratiet kræver, at rehabiliteringsindsatser altid leveres på et fagligt højt niveau og i et omfang, så borgeren genvinder så meget førlighed og færdighed som muligt.

Det gode måltid

For mange danskere er måltidet det gode afbræk i den travle hverdag, hvad enten det er frokosten på arbejdspladsen eller aftensmåltidet der hjemme i familiens trygge skød. Sådan skal det også være for vore ældre borgere, der er visiteret til madordning gennem kommune eller godkendte private leverandører, eller bor i plejebolig på vores centre.

Et måltid indtaget i ensomhed er ikke nødvendigvis det bedste måltid, så derfor skal der arbejdes målrettet med at gøre cafetilbuddene på plejecentre og spisefællesskaber i for eksempel dagcen-tre så attraktive for borgerne, at de i højere grad vælger dem til.

Ældre og transport

Transport og fremkommelighed er ofte en udfordring for ældre, som i højere grad ikke har køre-kort og egen bil end generelt i befolkningen.

Derfor vil Socialdemokratiet fastholde Flex-trafik ordningen og arbejde for, at taksterne for kørsel over kommunegrænsen reduceres, så kørsel til f.eks. Hillerød Hospital for ikke visiterede ældre ikke bliver en økonomisk belastning.

Handicappede

Vi har en helt særlig pligt til at sørge for, at medborgere med handicap har gode og ligeværdige forhold og kan deltage i alle dele af samfundslivet på lige vilkår med øvrige borgere. Fredensborg Kommune har det fulde ansvar for, at vi lever op til, at handicappede har de samme muligheder som øvrige borgere. FN’s konvention for handicappede skal være retningsgivende for den måde Fredensborg Kommune arbejde med mennesker med handicap.

Det indebærer blandt andet, at handicappede får den støtte og vejledning i hverdagen, der er nød-vendig, og at der er tilstrækkelige ressourcer til at sørge for god kvalitet i bo- og dagtilbud. Det be-tyder også, at hvis kommunen hjemtager og i øvrigt omdefinerer tilbud, så skal der være minimum samme eller bedre kvalitet i det nye tilbud.

Fredensborg Kommune skal presse på for at vende den udvikling, hvor ekspertise og gode faglige miljøer fortabes, fordi kommunerne ikke laver samarbejder på tværs for de særligt specialiserede indsatser. Dette samarbejde er også vigtigt, da det kan skabe stordriftsfordele på tværs af kom-muner og bidrage til at holde udgifterne nede.

Fredensborg har store serviceudgifter på området, og det er nødvendigt at følge området nøje, for at sikre, at der er sammenhæng mellem kvalitet og udgift, blandt andet er omkostningsbevidstheden vigtigt, når tilbud købes hos eksterne aktører.

Det lange seje træk – mindre kriminalitet – større tryghed

Socialdemokratiet går forrest og tager ansvar og vi anerkender, at der stadig er udfordringer med rodløse, utilpassede unge. Det lange seje træk virker, og kriminaliteten daler langsomt. Men den oplevede utryghed er fortsat for stor, og vi må ikke slippe taget. Tværtimod skal vi intensivere ind-satsen og stille større krav til de unge. Derudover skal vi arbejde mere aktivt med at konfrontere de unge med den utryghed, som deres opførsel skaber. Ofrene skal have mere taletid, og vi skal sikre at de unge lytter.

Tilbage til indhold

Socialdemokratiet vil arbejde for borgernes projekter i planstrategien

Fremtidens Fredensborg Kommune

Vi ser det som vores vigtigste opgave at sikre, at Fredensborg Kommune er en attraktiv kommune for både borgere og besøgende. Derfor er det vigtigt med en langsigtet og visionær plan, som sæt-ter retning for kommunens udvikling.

Vi ser det som vores vigtigste opgave at sikre, at Fredensborg Kommune er en attraktiv kommune for både borgere og besøgende. Derfor er det vigtigt med en langsigtet og visionær plan, som sæt-ter retning for kommunens udvikling.

Socialdemoratiet ønsker, at Fredensborg Kommunes store borgerinddragelses projekt ” Fremti-dens Fredensborg Kommune” skal styrkes og videreføres. Der er afsat ca. 100 mio. kr. årligt i an-lægsbudgettet på baggrund af de over 2000 borgere, som har deltaget i de mange borger- og pro-jektmøder, som er afholdt rundt i hele kommunen. Det er vigtigt, at der politisk og økonomisk føl-ges op på de mange projekter.

Lergravssøerne i Nivå

Udviklingen af områderne omkring Lergravene i Nivå er første synlige indsats for Fremtidens Fre-densborg. Med en solid engageret borgerinddragelse er det lykkedes at skabe ny identitet for om-rådet, der nu fremstår mere åbent og tilgængeligt. Første tiltag er aktivitetskilen i den nordlige ende og herefter kommer der via en helhedsplan endnu mere liv i området. Samskabelsen er unik og der opleves en stolthed, der bringer Nivå videre.

Svømmehal i Nivå

Socialdemokratiet prioriterer en svømmehal i Nivå højt. I en kystkommune med både Øresund og Esrum Sø meget tæt på, er det naturligt, at vandet er en helårsfornøjelse for hele familien. Varmt-vandsbassin til alle aldre, især de ældre. Familievenlige faciliteter vil tiltrække mange børnefami-lier og den lovpligtige svømmeundervisning bliver udført indenfor kommunegrænsen. Der er penge til en svømmehal i budgettet, så det er viljen, der afgør hvornår den skal bygges. Vores bud er 85 mio. kroner.

Gymnastikkens Hus i Kokkedal

Med omkring 1.000 gymnaster i Nivå Gymnastikforening er der behov for gode gymnastikfacilite-ter i kommunen. De skal bygges i Kokkedal, hvor foreningen har hjemme. Der er plads til både elite og breddeidræt og med den rette uddannelse af lærerne, kan skolen også nyde godt af Gymnastik-kens Hus. Der er allerede afsat 22 mio. kroner.

Atletikstadion I Fredensborg

Atletikstadion opgraderes til et moderne anlæg med nye løbebaner og andre anlæg, der gør det nye atletikstadion attraktivt for både skole og atletikklub. Det nye stadion forventes at skulle huse Skole-OL i foråret 2018.

Langedammen og Kulturstrøget i Fredensborg

Fremtidens Fredensborg har også et bud i Fredensborg by, hvor området ved Langedammen bliver mere tilgængeligt og skaber mere liv i byen.

Fredensborg den grønne slotsby skal styrkes

I området ved Dronning Ingrids anlæg og op ad Jernbanegade skabes der en mere harmonisk sam-menhæng mellem slot og by i Fredensborg. Der kommer stianlæg, der viser byen og dens unikke bygninger og landskab frem.

Rundkørsel i Humlebæk

I det meget befærdede kryds ved Hørsholmvej, skal der være en rundkørsel, der skal sikre en bedre afvikling af trafikken. Krydset er nu meget ramt af uheld, nogle meget alvorlige. Nyt bibliotek og kulturhus i Humlebæk En gennemgribende udvikling af området ved Posthusgrunden, Humlebæk Centret og Humlebæk Bibliotek er på vej. Vi støtter den samlede plan, der blandt andet giver nyt bibliotek og kulturhus på Posthusgrunden, flere boliger i området og en styrkelse af handelslivet i Humlebæk Centret.

Plejecenter Humlebæk

Vi ser frem til et nyt moderne og funktionsdygtigt plejecenter med lægepraksis ved Humlebæk Syd. Der skal tænkes i kollektiv trafik fra dag et, så infrastrukturen gør det nye center attraktivt med det samme.

Udvikling af Nivå Center og bibliotek – bykernen

Der skal satses på bedre handelsmuligheder med flere butikker og et mere brugervenligt og åbent indkøbscenter. Området kan udbygges med flere boliger, og et tiltrængt løft af Nivå Bibliotek skal med i denne fase, der i høj grad hænger sammen med anlæggelsen af en ny svømmehal i Nivå. Der skal være sammenhæng i fornyelsen, så handel, bibliotek, fritid, og boliger gør det mere attraktivt at bo og handle i Nivå.

Nivå Havn og Strandpark er velbesøgt

Et af kommunens skønneste områder er Nivå Havn og Strandpark, hvor mange mennesker færdes året rundt. Der er meget aktivitet fra de mange foreninger, og de selvorganiserede møder også frem i stort tal.

Derfor går vi ind for bedre badefaciliteter ved Nivå Strandpark og arbejder på, at få løst parke-ringsproblemerne i området. Der er en sammenhængskraft mellem Nivå Havn og Strandpark, Ler-gravene i Nivå og Nivå Center med Svømmehal. Til sammen gør disse elementer Nivå til et fanta-stisk bosætnings by og tiltrækker også turister.

Byens Hus Egedal i Kokkedal

Lige nu udbygges Medborgerhuset Egedal med en tilbygning, der vil være med til at skabe endnu mere liv og aktivitet i Kokkedal. Med den flotte gamle Egedal og en ny moderne tilbygning bliver området endnu mere attraktivt.

Forbindelse mellem Nivå-Niverød og Humlebæk

I takt med at der bliver bygget gode faciliteter rundt i kommunen er det også vigtigt, at vi anlæg-ger forbindelser imellem byerne. Der er meget kort afstand mellem Nivå-Niverød og Humlebæk en sti henover marken vil give endnu mere udnyttelse af faciliteterne i de to byer.

Grøn kile i Kokkedal skal bevares som landzone

Socialdemokratiet ønsker at den grønne kile syd for Holmegårdsvej i Kokkedal skal bevares som landzone. Tiltag som kan fremme den rekreative brug af området skal ske i et meget tæt samar-bejde med naboerne og deres respektive grundejerforeninger.

Kultur

Vi skal fortsat have velfungerende biblioteker, der også skal bruges til lektiecafeer, samlingssteder for vore mange foreninger, og hvor vi har den faglige ekspertise til at understøtte det selvbetjente bibliotek, der har åbent de fleste af døgnets timer.

Vi har fået indført kortfilmkonkurrence for unge, forfatteraftener for alle generationer og vil fort-sat udbygge kulturlivet i Kommunen, for det er et fattigt samfund, der ikke har råd til kultur.

Vi vil fortsat bruge det dejlige område omkring Fredtoften til kulturelle aktiviteter, for her er en attraktiv ramme for udendørs, kulturelle aktiviteter for foreninger og borgere.

Fritid og idræt

Socialdemokratiet støtter, den langsigtede strategi, som DIF og DGI har lanceret under sloganet ”Bevæg dig for livet” der går ud på at der inden 2025 er 75 % af danskerne der dyrker idræt og at 50 % af den gør det i en forening, ”25-50-75”.

Derfor er det vigtigt at fastholde fokus på at skabe gode vilkår for det frivillige foreningsliv, både ved at der løbende gives driftsbevillinger til foreningerne og også ved at faciliteterne hele tiden vedligeholdes og holdes i en moderne standard, og at der bygges nye moderne anlæg, der matcher den moderne danskers behov for udfoldelsesmuligheder. Fremtidens Fredensborg er plan-strategien, der folder anlægsinvesteringerne ud.

Der skal i særlig grad også gøres en indsats for, at svage grupper inkluderes i foreningslivet, og at der gives plads til selvorganiseredes mulig for at dyrke aktivitet.

Aftenskoler

Det er vigtigt at give tilskudsmuligheder til en lang række mangfoldige og forskellige aftenskoleak-tiviteter. Der skal stilles lokaler til rådighed, for aftenskolevirksomheden er en vigtig del af den folkeoplysende indsats.

Tilbage til indhold

Sundhed

I Fredensborg Kommune skal vi fastholde en målsætning om, at give alle borgere flere sunde leveår, herunder at give ledige og udsatte borgere større mulighed for at være på arbejdsmarkedet. Sunde borgere skabes af gode rammer og betingelser, som er forankret i mange forskellige kommunale områder. Der er mange enheder i kommunen, hvor man med fordel kan tænke forebyggelse og sundhedsfremme ind i arbejdet. Her kan sundhed blive et middel til at opnå andre mål.

I skolerne kan fysisk aktivitet være med til at fremme børn og unges koncentration, som blandt an-det forbedrer indlæringen. Inden for beskæftigelsesområdet kan sundhedsfremmende aktiviteter for sygedagpengemodtagere fremme en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Andelen af ældre borgere er stigende, og de ældres funktionsniveau er afgørende for hvor meget støtte, pleje og genoptræning, de har behov for.

Det er derfor vigtigt, at sætte tidligt ind med sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Lige-som det er vigtigt, at sikre et godt samspil om behandling og pleje mellem sygehus, almen læge-praksis og den kommunale indsats. Sundhedsopgaven er derfor ikke kun sundhedsområdet ansvar, men en opgave, der skal løses på tværs af organisationen i samarbejde mellem de kommunale politikområder. Og med relevant inddragelse af både borgere, frivillige organisationer og foreninger, virksomheder og andre mulige aktører - kommunen kan ikke løfte opgaven alene.

Der skelnes ofte mellem borgerrettet og patientrettet forebyggelse, men i fremtiden skal vi til at tænke forebyggelse som en flerstrenget indsats, der omfatter alle borgere. For uanset om man er rask, kronisk syg eller handicappet, er vi alle borgere med ret til muligheden for at leve sundt.

Sundhedspolitikken udtrykker en politisk prioritering. Den er en forudsætning for det videre ar-bejde med formulering af strategier og handleplaner, der skal være med til at gøre borgerne i Fredensborg Kommune sundere.

Tilbage til indhold

Diverse

Landområderne skal have lov til at udvikle sig

Vigtigt at sikre udviklingsmuligheder i hele kommunen, også i landområderne. Vi ser gerne gamle landbrugsbygninger udnyttet til små erhverv, og at der kommer nybyggeri i områder, hvor det kan passes naturligt ind. En mulighed kunne være fremtidige seniorboliger i landområdet. Landområ-derne er ikke et reservat, hvor der ikke sker udvikling – det skal udvikle sig naturligt og aktiv men-neskelig aktivitet er vigtigt.

Internet og mobildækningen i landområderne skal blive langt bedre

Internet og mobildækning er mange steder meget dårligt, det er en mærkesag for os at gøre disse forhold bedre, så der er god dækning i hele Kommunen, både i by og på land. Vi vil sikre mobil-dækning så aktivt som vi overhovedet kan, og vi vil fremme løsninger med højhastighedsinternet.

Nej til Ring 5

Vi vil passe på vores naturområder. Vi siger nej til motorvejsplanerne kaldet Ring 5 og ønsker transportkorridoren ophævet. Vi vil gøre de mange attraktive skov og naturområder tilgængelige for flest mulige.

Karlebo Skole skal bevares

Miljøet omkring Karlebo Skole, Karlebo Idrætsforening og Kroen skal bevares. Idrætten skal samles mellem Kroen og Karlebo Skole. Der skal fortsat være skoledrift på Karlebo Skole.

Tryggere trafik i landsognet

Trafikregulering trænger sig på. Vejene gennem landsbyerne skal være sikre for børn, der cykler til skole og fritidsaktiviteter. Vi vil begrænse pendling gennem landsbyerne hvor det er muligt.

Tilbage til indhold